Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. InterSeafood.nl is gevestigd te Urk met een nevenvestiging in Eck en Wiel en Doetinchem.
 2. Het Kvk-nummer is : 75539179
 3. Definities:
 4. a. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  b. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. c. Gegevens: hieronder wordt verstaan:
 • Persoonsgegevens
 • Gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 1. InterSeafood.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen daar waar nodig is.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door InterSeafood gedane:
 2. a. Aanbiedingen
 3. b. Gesloten overeenkomsten
 4. c. Uitgebrachte offertes
 5. Wanneer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, zullen de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden van kracht blijven. Omtrent de vernietigde/ nietige bepaling(en) zal in overleg met opdrachtgever een rechtsgeldige bepaling die het gedachtegoed van de vernietigde/ nietige bepaling eerbiedigt worden toegepast.

Artikel 3. Identiteit van de ondernemer

 • InterSeafood.nl
 • Hellenbergstraat 3
 • 4024 HD Eck en Wiel
 • E-mailadres:info@interseafood.nl
 • KvK-nummer: 75539179
 • BTW-nummer: 860317006B01

Artikel 4. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5. Kwaliteit

 1. Uw bestelling wordt met zorg door ons behandeld. Wij leveren u de beste kwaliteit vis, altijd vers. Dagelijks krijgen wij verse vis binnen, de verwerkingstermijn van de vis is dan ook erg kort. Uw bestelling wordt zorgvuldig ingepakt, uw vis wordt vacuüm verpakt en vervolgens in een speciale koelverpakking aan u geleverd. Wij gebruiken hiervoor een speciale doos met isolerende binnen verpakking. Aan deze doos worden koelelementen toegevoegd. Door de koelelementen en de verpakking meteen hoge iso-waarde, fungeert de doos als koelbox.

Artikel 6. Ruilen en retourneren

 1. Indien u na het plaatsen van uw bestelling uw bestelling wilt wijzigen, dan is dit mogelijk tot wij uw bestelling gereed hebben gemaakt voor verzending. Neem hiervoor zo snel mogelijk (het liefst binnen 6 uur) contact met ons op via info@interseafood.nl. Nadat wij uw bestelling verzonden hebben is het niet meer mogelijk artikelen te ruilen of te retourneren. Conform het burgerlijk wetboek artikel 46 d lid 4 zijn producten die snel kunnen bederven of verouderen uitgesloten van het herroepingsrecht. Al onze producten op onze website zijn bederfelijk van aard. Dit betekent dat het niet mogelijk is om producten om te ruilen of te retourneren nadat de bestelling aan u verzonden is. Indien u niet tevreden bent over uw bestelling omdat deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan het product, dan lossen wij dit uiteraard op. Lees hierover meer onder het kopje garantie.

Artikel 7. Betalen bij interseafood.nl

 1. Wij doen er alles aan u een prettige online winkelervaring te bieden. Veilig betalen is hierbij essentieel. U kunt bij ons betalen via Ideal. Ideal is een van de meest bekende betaalmethodes in Nederland. U betaalt veilig via uw eigen bank. De betaling wordt bij ons direct verwerkt en uw bestelling wordt dezelfde dag nog verzonden. Aan het gebruik van Ideal zijn geen betaalkosten verbonden. Indien u nog vragen heeft, stel ze gerust aan ons via info@interseafood.nl of maak gebruik van ons contactformulier.

Artikel 8. Aanbiedingen en Overeenkomst

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Interseafood.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod van de zijde van de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 8.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de navolgende omstandigheden:
  De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan webshop Interseafood.nl verzonden. Deze gegevens zijn door Interseafood.nl ontvangen; of
  Interseafood.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Interseafood.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Interseafood.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Interseafood.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Interseafood.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 9. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting en zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent De Koper is de prijs verschuldigd die Interseafood.nl in haar bevestiging conform artikel 8.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, zal Interseafood.nl geen producten leveren.
 2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Interseafood.nl worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 10. Levering en Leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens Interseafood.nl afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door Interseafood.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 3. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 8.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Interseafood.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
 5. Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met ons via info@interseafood.nl. Wij zorgen ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van  Interseafood.nl zoals weergegeven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Interseafood.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Interseafood.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking,  bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend in overeenstemming met haar privacy beleid intern verwerken. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Interseafood.nl in beginsel niet aan derden verstrekt. Interseafood.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Interseafood.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 2. De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van de verkoper danwel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.
 3. Heeft u onverhoopt een klacht over uw bestelling dan kunt u deze kenbaar maken middels ons contactformulier.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die  Interseafood.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Interseafood.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
 2. De overeenkomsten aangegaan door Interseafood.nl worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Geschillen

 1. Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen nl en de Koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank Utrecht, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.
 2. De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

 

Afhalen op Urk

U kunt uw bestelling afhalen van dinsdag t/m vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur.

InterSeafood afhaaladres
Nijverheidspad 2c
8321 DV Urk

Bezorgdata

U kunt uw bestelling laten bezorgen op woensdag t/m zaterdag.

Verkoop landen

Nederland
België
Duitsland